Denna integritetspolicy (nedan kallad ”Integritetspolicyn”) gäller all information som MBS wood furniture factory ligger på mbswood.com kan få om användaren när du använder webbplatsen för möbelfabriken, program och produkter på möbelfabrikens webbplats .
1. DEFINITION AV TERMER
1.1 följande termer används i denna Sekretesspolicy:
1.1.1. ”Administration av webbplatsen för möbelfabriken (nedan kallad Webbplatsadministration)” – auktoriserade anställda på platshantering, som agerar på uppdrag av MBS Wood furniture factory, som organiserar och utför behandlingen av personuppgifter, och definierar syftet med behandlingen av personuppgifter, sammansättningen av personuppgifter som skall behandlas, åtgärder eller operationer som utförs med personuppgifter.
1.1.2. Med ”personuppgifter” avses all information som rör en person som direkt eller indirekt bestäms eller bestäms av en individ (ett ämne för personuppgifter).
1.1.3. ”Behandling av personuppgifter” avser varje åtgärd (operation) eller uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med hjälp av automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana medel med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, Lagring, uppdatering (uppdatering, modifiering), extraktion, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), personlighetsförändring, blockering, radering, förstöring av personuppgifter.
1.1.4. ”Sekretess för personuppgifter” är ett obligatoriskt krav för administratören eller andra personer som har tillgång till personuppgifter för att förhindra att de sprids utan samtycke från den registrerade av personuppgifter eller andra rättsliga skäl.
1.1.5. ”Användare av webbplatsen för MBS Wood Furniture Factory” är en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder platsen för en möbelfabrik.
1.1.6. ”Cookies” är en liten del av data som skickas av en webbserver och lagras på en användares dator som webbklienten eller webbläsaren skickar till webbservern varje gång i en HTTP-förfrågan när de försöker öppna sidan på motsvarande webbplats.
1.1.7. ”IP-adress” är en unik nätverksadress för en nod i ett datanätverk byggt med IP-protokollet.
2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2.1. Användningen av användaren av en möbelfabriks webbplats innebär godkännande av denna Integritetspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.
2.2. Vid oenighet med villkoren i sekretesspolicyn måste användaren sluta använda möbelfabrikens webbplats.
2.3.Denna sekretesspolicy gäller endast webbplatsen för MBS Wood Furniture Factory. Möbelfabriken kontrollerar inte och ansvarar inte för webbplatser från tredje part som användaren kan klicka på länkarna som finns tillgängliga på möbelfabrikens hemsida.
2.4. Webbplatsadministrationen kontrollerar inte äktheten hos de personuppgifter som tillhandahålls av användaren av möbelfabrikens webbplats.
3. OMFATTAS AV SEKRETESSPOLICY
3.1. Denna integritetspolicy fastställer skyldigheterna för möbelfabrikens Webbplatsadministration till icke-avslöjande och säkerställer skyddet av sekretessen för personuppgifter som användaren tillhandahåller på begäran av webbplatsadministrationen vid registrering på möbelfabrikens hemsida eller vid beställning för inköp av varorna.
3.2. Personuppgifter som är godkända för behandling enligt denna Sekretesspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i registreringsformuläret på Fellini Furniture Factory webbplats i registreringsavsnittet och innehåller följande information:
3.2.1. Användarens namn;
3.2.2. kontakttelefon för användaren;
3.2.3. e-postadress;
3.2.4. varornas leveransadress;
3.2.5. bostadsort för användaren.
3.3. Webbutiken skyddar data som överförs automatiskt under visning av annonsenheter och när du besöker sidor där systemets statistiska skript (”pixel”) är installerat:
adress;
information från cookies;
information om webbläsaren (eller annat program som ger tillgång till visning av reklam);
åtkomsttid;
adressen till den sida där annonsenheten finns;
referrer (adress på föregående sida).
3.3.1. Inaktivera cookies kan leda till oförmåga att komma åt delar av möbelfabrikens webbplats som kräver tillstånd.
3.3.2. Nätbutiken samlar in statistik om besökarnas IP-adresser. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem, för att kontrollera lagenligheten av finansiella betalningar.
3.4. All annan personlig information som inte anges ovan (köphistorik, webbläsare och operativsystem som används etc.) är föremål för tillförlitlig lagring och icke-distribution, utom i enlighet med vad som anges i cl. 5.2. och 5.3. integritetspolicy.

4. MÅLEN FÖR ANVÄNDARENS INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
4.1. Personuppgifter för användaren webbplatsadministrationen för möbelfabriken kan användas för att:
4.1.1. Identifiering av den användare som är registrerad på möbelfabrikens hemsida för beställning och (eller) ingående av köpeavtalet på distans med MBS Wood Furniture Factory.
4.1.2. Ger användaren tillgång till de personliga resurserna på möbelfabrikens webbplats.
4.1.3. Upprättande av återkoppling med användaren, inklusive sändning av meddelanden, förfrågningar om användning av möbelfabrikens webbplats, tillhandahållande av tjänster, behandling av förfrågningar och ansökningar från användaren.
4.1.4. Definitioner av användarens plats för säkerhet, förebyggande av bedrägeri.
4.1.5. Bekräftelse av äktheten och fullständigheten hos de personuppgifter som tillhandahålls av användaren.
4.1.6. Skapa ett konto för att göra inköp, om användaren har gått med på att skapa ett konto.
4.1.7. Anmälan av användaren av möbelfabrikens webbplats om orderns tillstånd.
4.1.8. Behandling och mottagande av betalningar, bekräftelse av skatt eller skatteförmåner av användaren.
4.1.9. Ge kunden effektiv kund och teknisk support vid problem i samband med användningen av möbelfabrikens webbplats.
4.1.10. Bevilja användaren med hans samtycke, produktuppdateringar, specialerbjudanden, information om priser, nyhetsbrev och annan information på uppdrag av möbelfabriken eller på uppdrag av möbelfabrikens partners.
4.1.11. Genomförande av reklamaktiviteter med användarens samtycke.
4.1.12. Beviljande av tillgång till användaren på webbplatser eller tjänster av partners från en möbelfabrik i syfte att ta emot produkter, uppdateringar och tjänster.

5. SÄTT OCH VILLKOR AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLING
5.1. Behandlingen av användarens personuppgifter utförs utan tidsbegränsning, på något lagligt sätt, inklusive i personuppgiftsinformationssystem med hjälp av automationsverktyg eller utan att använda sådana medel.
5.2. Användaren samtycker till att webbplatsadministrationen har rätt att överföra personuppgifter till tredje part, särskilt kurirtjänster, postorganisationer, teleoperatörer, endast för att uppfylla användarens order utfärdad på Fellini Furniture Factory-Webbplatsen, inklusive leverans av varorna.
5.3. Personuppgifter från användaren kan överföras till de behöriga organen i Ukrainas regering endast på de grunder och i den ordning som fastställs i Ukrainas lagstiftning.
5.4. Vid förlust eller utlämnande av personuppgifter informerar administrationen av webbplatsen användaren om förlust eller utlämnande av personuppgifter.
5.5. Webbplatsadministrationen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, distribution samt från andra olagliga handlingar från tredje part.
5.6. Administration av webbplatsen tillsammans med användaren vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förluster eller andra negativa konsekvenser som orsakas av förlust eller utlämnande av användarens personuppgifter.

6. PARTERNAS SKYLDIGHETER
6.1. Användaren är skyldig:
6.1.1. Lämna information om de personuppgifter som är nödvändiga för att använda Fellini Möbelfabrikens webbplats.
6.1.2. Uppdatera, komplettera den tillhandahållna informationen om personuppgifter vid ändring av denna information.
6.2. Webbplatsadministrationen är skyldig att:
6.2.1. Använd den information som erhållits endast för de ändamål som anges i klausul 4 i denna integritetspolicy.
6.2.2. För att säkerställa att konfidentiell information inte hålls hemlig, att inte avslöja utan föregående skriftligt tillstånd från användaren, samt att inte sälja, utbyta, publicera eller avslöja andra personuppgifter från användaren, med undantag för cl. 5.2. och 5.3. integritetspolicy.
6.2.3. Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som normalt används för att skydda sådan information i den befintliga verksamheten.
6.2.4. Att blockera personuppgifter relaterade till den relevanta användaren från tidpunkten för begäran eller begäran av användaren eller hans juridiska ombud eller auktoriserade organ för skydd av personuppgiftsansvarigas rättigheter för verifieringsperioden, vid avslöjande av otillförlitliga personuppgifter eller olagliga handlingar.

7. PARTERNAS ANSVAR
7.1. Administrationen av webbplatsen som inte har uppfyllt sina skyldigheter ska vara ansvarig för förluster som användaren ådragit sig i samband med missbruk av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen i Ukraina, med undantag för de fall som anges i cl. 5.2., 5.3. och 7.2. integritetspolicy.
7.2. Vid förlust eller utlämnande av konfidentiell Information är webbplatsadministrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:
7.2.1. Blev offentlig egendom före förlust eller avslöjande.
7.2.2. Det mottogs från en tredje part tills den mottogs av webbplatsadministrationen.
7.2.3. Det avslöjades med användarens samtycke.

8. TVISTLÖSNING
8.1. Innan du ansöker till domstolen med ett krav på tvister som härrör från förhållandet mellan användaren av möbelfabrikens webbplats och webbplatsadministrationen är det obligatoriskt att lämna in en fordran (ett skriftligt förslag till frivillig lösning av tvisten).
8.2. Mottagaren av fordran inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av fordran ska skriftligen underrätta sökanden om fordran om resultaten av granskningen av fordran.
8.3. Om avtalet inte nås kommer tvisten att hänvisas till den rättsliga myndigheten i enlighet med Ukrainas nuvarande lagstiftning.
8.4. Till den nuvarande Sekretesspolicyn och relationerna mellan användaren och webbplatsadministrationen tillämpas den nuvarande lagstiftningen i Ukraina.

9. TILLÄGGSVILLKOR
9.1. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i denna sekretesspolicy utan användarens medgivande.
9.2. Den nya Sekretesspolicyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på Möbelfabrikens hemsida, om inte annat föreskrivs i den nya utgåvan av Sekretesspolicyn.
9.3. Eventuella förslag eller frågor om denna Sekretesspolicy bör rapporteras i avsnittet ”Kontakter”.
9.4. Den aktuella Sekretesspolicyn publiceras på sidan på ” mbswood /privacy/”.